Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en/of het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door BinckBank N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Barbara Strozzilaan 310 met bijkantoor België, Italiëlei 124, 2000 Antwerpen, hierna: "BinckBank"). BinckBank beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht en staat als zodanig geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het Belgisch bijkantoor is geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna: “FSMA”) (www.fsma.be) en is opgenomen op de lijst van kredietinstellingen die onder een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en die een in België geregistreerd bijkantoor hebben, opgesteld door de Nationale Bank van België (hierna: “NBB”), welke lijst beschikbaar is op de website van de NBB (www.nbb.be). De toezichthoudende overheden in België zijn de FSMA en de NBB. Op grond van haar vergunning is BinckBank bevoegd om beleggingsdiensten en de hieraan gerelateerde bancaire dienstverlening aan te bieden.

De informatie, producten en diensten op deze website (hierna: "de Informatie") is continu aan wijzigingen onderhevig en deels afkomstig van derden. BinckBank betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid na te leven in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt BinckBank enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of grove schuld van BinckBank.

De Informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van BinckBank aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in financiële instrumenten of gebruik te maken van de diensten van BinckBank.

BinckBank wijst bezoekers van deze website op het feit dat het gebruik van internet bepaalde risico’s inhoudt en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en/of fouten kunnen voordoen. BinckBank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van, deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan BinckBank of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank. In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank.

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het BinckBank Privacy Verklaring. Op geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de disclaimer, de website en/of de Informatie is Belgisch recht van toepassing. Dergelijke geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.