Privacy

Introductie
De bescherming van persoonsgegevens van zowel externe sollicitanten als interne sollicitanten is voor BinckBank N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 1083 HN Amsterdam en kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 310 met bijkantoor in België, Italiëlei 124, 2000 Antwerpen, hierna: “BinckBank”) van groot belang. BinckBank verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten op basis van uw toestemming en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat BinckBank deze gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze gebruikt.

De Privacy Verklaring die door BinckBank is opgesteld is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop BinckBank in België persoonsgegevens van zowel interne als externe sollicitanten verzamelt en verwerkt.

Om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan de Privacy Verklaring door BinckBank te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. De betreffende wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat zij op deze website gepubliceerd worden.

Doeleinden
BinckBank gebruikt persoonsgegevens die door de sollicitant worden doorgegeven uitsluitend om een verantwoorde, effectieve en efficiënte wervings- en selectieprocedure mogelijk te maken. De mogelijkheid bestaat om zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen BinckBank te doen. Persoonsgegevens die hieruit voortkomen worden door BinckBank verzameld en worden uitsluitend verwerkt voor wervingsdoeleinden. Onder deze “wervingsdoeleinden” wordt o.a. begrepen: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de bestaande vacatures bij BinckBank, de communicatie van de wervings- en selectieprocedure van BinckBank, het plannen van sollicitatiegesprekken met sollicitanten, het testen van sollicitanten in de vorm van eventuele assessments en het informeren van sollicitanten over mogelijk andere relevante vacatures binnen BinckBank. Onder “verwerken” dient te worden begrepen: het verzamelen, overdragen, registreren, bewaren, aanpassen, wijzigen, organiseren, gebruiken, beperken, opzoeken, raadplegen, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Gegevens van sollicitanten
Alle door de sollicitant ingevoerde persoonsgegevens worden door BinckBank in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verzameld en verwerkt. Deze gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig voor wervingsdoeleinden. BinckBank treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens van sollicitanten nauwkeurig en volledig zouden zijn.
BinckBank verzamelt van sollicitanten persoonsgegevens die betrekking hebben op hun identiteit, woonplaats, adres, nationaliteit, burgerlijke staat, e-mailadres en telefoonnummer, opleiding(en) (scholing, cursussen, stages etc.) en arbeidsverleden (huidige en vroegere werkgevers, eventuele referenties etc.).

BinckBank verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten. Onder “gevoelige informatie” wordt o.a. begrepen: gegevens die het ras of de etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven van de sollicitant onthullen. 
Dient onder bepaalde omstandigheden toch gevoelige informatie over een sollicitant te worden verzameld of indien deze ongevraagd aan BinckBank wordt verstrekt, dan vraagt BinckBank hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Belangrijk is dat zulks uitsluitend zal gebeuren indien de verzameling van deze gegevens erop gericht is een voordeel aan de sollicitant te verstrekken. Daarnaast zal hem vooraf de reden van die verzameling worden meegedeeld, alsmede de lijst van de categorieën van personen bij BinckBank die toegang zullen hebben tot de gegevens. 

Openbaar maken van persoonsgegevens van sollicitanten
Onder geen beding zal BinckBank persoonsgegevens van sollicitanten ter beschikking stellen aan derden, behoudens de persoonsgegevens die door de sollicitant worden ingevuld via de website en die als dusdanig te consulteren zijn door de partij die BinckBank ondersteunt bij het recruitmentproces.  

BinckBank kan krachtens van toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht zijn persoonsgegevens van sollicitanten ter beschikking van derden te stellen. Bij dit laatste kan o.a. worden gedacht aan de wettelijke verplichting persoonsgegevens te onthullen aan autoriteiten en/of vanwege een gerechtelijke uitspraak. Tevens kan het nodig zijn dat BinckBank krachtens van toepassing zijnde wet- en regelgeving persoonsgegevens van sollicitanten onthult om haar wettelijke rechten te beschermen.

Bewaartermijn persoonsgegevens van sollicitanten
Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart BinckBank de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en uitsluitend indien hiervoor een “zakelijke behoefte” bestaat, zoals het bewaren van de persoonsgegevens van de sollicitant voor het geval er in de toekomst een geschikte vacature ontstaat. BinckBank bewaart persoonsgegevens van sollicitanten maximum drie jaar. Nadien worden persoonsgegevens verwijderd, tenzij BinckBank de sollicitant toestemming vraagt om een verlenging van de bewaartermijn met één jaar en de sollicitant hier uitdrukkelijk mee instemt. De wetgeving betreffende het bewaren van persoonsgegevens wordt hierbij consequent nageleefd.

Wanneer de periode waarin persoonsgegevens van de sollicitant worden bewaard, verstreken is, worden deze volledig verwijderd uit de database van BinckBank.

Cookies
Bij gebruik van deze website van BinckBank kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld. Dit kan bijvoorbeeld door middel van “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Cookies worden voornamelijk gebruikt om persoonlijke interesses van de gebruiker te kunnen onthouden en op die manier de gebruiker een optimale gebruikservaring te bezorgen.

BinckBank plaatst cookies voor de volgende doeleinden:

  1. Bijhouden of en welke formulieren zijn ingevuld door de gebruiker;
  2. Bijhouden of de gebruiker deel heeft genomen aan een poll;
  3. Bijhouden of de gebruiker aangemeld is met een gebruikersaccount;
  4. Bijhouden welke gebruiker actief is;
  5. Het aanbieden van gerichte informatie aan de gebruiker;
  6. Het opslaan van persoonlijke instellingen, bijvoorbeeld taalinstellingen.

De informatie verkregen d.m.v. het gebruik van cookies wordt niet verstrekt aan derden. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om BinckBank te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Technische beveiliging
BinckBank maakt gebruik van passende beveiligingstechnologie om persoonsgegevens van sollicitanten optimaal te beschermen tegen verlies, toegang door onbevoegden, onjuist gebruik en tegen enige andere wijze van onrechtmatige verwerking. 
Uitsluitend medewerkers van BinckBank die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten hebben toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten. Deze medewerkers zijn verplicht om de privacy van sollicitanten die de website van BinckBank bezoeken te respecteren. Tevens zijn zij verplicht de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden.

Rechten van sollicitanten
De sollicitant heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens die door BinckBank worden bewaard. Daarnaast heeft de sollicitant het recht BinckBank te verzoeken om aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens en om beperking van de hem betreffende verwerking. De sollicitant heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om bij de verantwoordelijke persoonsgegevens op te vragen om deze op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik of om de verantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

De sollicitant heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor de verzameling en verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

BinckBank spant zich in om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden. In het geval er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan BinckBank.

Indien de sollicitant meent dat zijn/haar persoonsgegevens op deze website op een foutieve wijze worden verwerkt, kan deze een klacht indienen bij de Privacycommissie ter vrijwaring van zijn/haar rechten.

Contactinformatie – Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacy Verklaring dan kunt u hiervoor een e-mail sturen naar personeelszaken@binck.be.

Verantwoordelijke voor de verwerking en functionaris voor gegevensbescherming
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BinckBank, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1083 HN Amsterdam (Nederland), Barbara Strozzilaan 310 met bijkantoor in België, Italiëlei 124, 2000 Antwerpen.

BinckBank stelde eveneens een functionaris voor gegevensbescherming aan in de persoon van meneer J.A. Koopmans, werkzaam te 1083 HN Amsterdam (Nederland), Barbara Strozzilaan 310.